Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 11. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Sonraki
ŞİİR DEFTERİ
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Çok Zor Biliyorum
Çok zor biliyorum
Unutmak de?ilde
Unutmaya çal??mak
Ve bir yang?ndan ç?kan duman gibi
Gökyüzünde kaybolmak
Ondan ar?nana kadar ya?murlarda ?slanmak
Tüm ac?lar? onda seve seve tatmak
Sanki bir çocuk gibi
Hayattan ve a?ktan korkmak.

Çok zor biliyorum
Ayr?lmak de?ilde
Ayr?l??a al??mak
Onsuz geceleri sabahlara ba?lamak
Adressiz sokaklarda pervas?zca yol almak
Ac? veriyor insana
Kitlitli olan kap?lar? bir daha kapatmak.

Çok zor biliyorum
A?lamak de?ilde
Göz ya??n? saklamak
Hiç sevmedim deyipte
Hep kendini kand?rmak
S?zlanmak dert yanmak
Bir yaprak gibi ondan öte yana savrulmak
Çok zor biliyorum bile bile ayr?lmak.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Eylül Sonu
Günler k?sald?. Kanl?ca'n?n ihtiyarlar?
Bir bir hat?rlamakta geçen sonbaharlar?.

Yaln?z bu semti sevmek için ömrümüz k?sa...
Yazlar yava?ça bitmese, günler k?salmasa...

?çtik bu nadir içki'yi y?llarca kanmad?k...
Bor böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yaz?k!

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lakin vatandan ayr?l???n ?st?rab? zor.

Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile,
Bitmez bir özleyi?tir, ölümden biter bile._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Rindlerin Ak?am?
Dönülmez ak?am?n ufkunday?z, vakit çok geç;
Bu son fas?ld?r ey ömrüm, nas?l geçersen geç.
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

Geni? kanatlar? bo?lukta simsiyah aç?lan
Ve arkas?ndan güne? do?m?yan büyük kap?dan
Geçince ba?l?ycak bitmeyen sükunlu gece.
Gruba kar?? bu son bahçelerde, keyfince,

Ya ?evk içinde harab ol, ya a?k içinde gönül.
Ya lale açmal?d?r gö?sümüzde yahut gül._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sessiz Gemi
Art?k demir almak günü gelmi?se zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmu? gibi sessizce al?r yol;
Sallanmaz o kalk??ta ne mendil ne de bir kol.

R?ht?mda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.
Hicranl? hayat?n ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler;
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden.
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden
Yahya Kemal Beyatl?_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sonbahar
Fani ömür biter,bir uzun sonbahar olur.
Yaprak, çiçek ve ku? da??l?r, tarümar olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir veda;
Art?k bu da?da?ayla u?uldar deniz ve da?.
Yazdan kalan ne varsa olurken ha??r ne?ir;
Günler hazinle?ir, geceler uhrevile?ir;
Te?rinlerin bu hüznü geçer ta iliklere.
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.
Dünyan?n ufku, gözlere gittikçe tar olur,
Her gün sürüklenip ya?amak ruha bar olur.
?nsan duyar yerin dile gelmi? sükutunu;
Bir ba?ka musikiye geçi? farzeder bunu;
Teslim olunca vadesi gelmi? zevaline,
Benzer cihana gelmeden evvelki haline.

Yaprak nas?l dü?erse ak?p kaybolan suya,
Ruh öyle yollan?r uyan?lmaz bir uykuya,
Duymaz bu anda ta? gibi kalbinde bir s?z?;
Farketmez anne toprak ölüm maceram?z?.

Yahya Kemal Beyatl?_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Ba?ka Tepeden

Sana dün bir tepeden bakt?m aziz ?stanbul!
Görmedim gezmedi?im, sevmedi?im hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül taht?na keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de?er.
Nice revnakl? ?ehirler görünür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Ya?am??t?r derim en ho? ve uzun rüyada
Sende çok y?l ya?ayan, sende öle, sende yatan.

Yahya Kemal Beyatl?_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Suskun
Kay?k yüzdürüyor çocuklar
Çamur gölünde
Kâ??ttan kay?klar
Mutluluk rüzgârlar?n? doldurup
Yelken aç?yorlar özgürlü?e
Islan?ncaya dek

K?sac?k bir suskunluk
Islakl???n pe?i s?ra
Sonra yeni bir kay?k
Bir kay?k daha
Çamur gölü yutuyor durmadan
Umudun küçük teknelerini
Ard?ndan upuzun bir suskunluk
A?lamay? unutmu? çocuklar
Al???k_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Görülmemi? Bir Çiçek Aç?yordu
Hayk?rmak istiyordu
Daha fazla dayanamayacakt?.
Sesini duyabilecek kimse yoktu orada;
Kimse duymak istemiyordu.
Kendisi de korkuyordu sesinden,
?çinde bo?uyordu sesini.
Patlamak üzereydi susu?u.
Birden,
Havaya uçtu gövdesinin parçalar?.
Özenle, sessizce toplayacakt? bu parçalar?,
Hepsini bir bir yerlerine yerle?tirecekti
Delikleri kapamak için.
Ve rastgele bir gelincik, bir sar? zambak bulursa, onlar? da toplayacak,
Kendisinin bir parças?ym?? gibi gövdesine yap??t?racakt?
Böyleydi,
Delik de?ik,
Görülmemi? bir ?ekilde çiçek aç?yordu i?te.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ya?amak Ne Güzel Sevgili
Hayat bize mutlu olma ?ans? vermedi sevgili...
Biz kendimizden ba?ka herkesin üzüntüsünü
üzüntümüz, ac?s?n? ac?m?z yapt?k çünkü.
Dünyan?n öbür ucunda, hiç tan?mad???m?z
bir insan?n gözya?? bile içimizi parçalad?.

Kedilere a?lad?k, ku?lar?n yas?n? tuttuk.
Yüre?imizin yufkal??? kimi zaman hayat
kar??s?nda bizi zay?f yapt?.
Asl?nda ne güzel ?eydir insanin
insana yanmas? sevgili...
Ne güzeldir bilmedigin birinin derdine
üzülebilmek ve çare aramak...
Ben, bütün hayat?mda, hep üzüldüm,
hep yand?m.
Ya?amak ne güzeldir be sevgili...

Ya?amak ne güzeldir...
Sevinerek, severek, sevilerek, dü?ünerek...
ve o vazgeçilmez sanc?lar?n? duyarak hayat?n...

Y?lmaz Güney


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gelmedin
Dü?lemi?tim sana gülüm demeyi
Gözlerine dal?p gülümsemeyi
Oturup bir ac? kahve içmeyi
K?rk y?ll?k hat?r? yoksa da ?imdi...

Gelmedin, kahveler fincanda kald?
Gözlerim bir müddet meçhule dald?
Hayalin kar??mda sanki masald?
Uzak diyarlara savurdu beni...

Bir ara kald?rd?m yerden ka??m?
Bir çift tutmu? hemen yan? ba??m?
Soracakt?m silip gözüm ya??n?
Nas?ld?r kavu?mak?Ben de bileyim...

Olmaz deyip kalkt?m h?zla masadan
Kurtulmak istedim bu dert, tasadan
Dola?t?m bihaber an ve mekandan
Arad? gözlerim bir s?rda??m?...

Rüyalarda bile dönmedin yüzün,
Pe?imi b?rakmaz, yar oldu hüzün...
Bu ne gururdur ki çehremde güzün,
Bahar?ma ra?men, habercisidir...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ye?il I??k Yak Sevgime
Otobüs dura??nda gördüm dün seni
Yalan de?il bekledim ç?k?p gelmeni
Bir puslu bak??? çok görecektin de
Neden sevdirdin zalim bana kendini?!..

Ye?il gözlerinde bir ???k yak yeni
Sar? hüzünlere terketme yar beni
K?z?l gururunu art?k yeniver de
Geceleri uykusuz koyma yarini!...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Giderim
Senin gibi vicdans?z? neyleyim
Ben hasretin çeke çeke giderim
Sanma sak?n bir gün geri dönerim
Kalbime ta? basa basa giderim

Yollar uzar, aylar uzar, y?l uzar
Duda??mdan dü?mez olur intizar
Gönlüm sevda için yemin mi bozar
A?ka mezar kaza kaza giderim

Y?kar?m dünyay? dönmez bir daha
Kalbimin ate?i yanmaz bir daha
Bu köyden öteye köy mü var daha
Ölüm gelir ko?a ko?a giderim

Kap?da kar??ma var da sen ç?kma
Gayr? ellerimden varda sen tutma
Gözya??m akar m? senin u?runa
Surat?m? asa asa giderim


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Utans?n
A?k derdine çareyi
Bulmaz tabib utans?n
Yar yüzüne hasreti
Koyan yollar utans?n

Da?lar çiçek açanda
Güne? ???k saçanda
Çile yüklü ?u handa
gülen hanc? utans?n

Ya?mur ya?maz olanda
Meyve yiter dal?nda
Zehri ?erbet tad?nda
?çmeyenler utans?n

Gönül gözü kör imi?
Can canan ister imi?
Sevda sonunda dervi?
Olmayanlar utans?n

Vuslata ömür koydum
A?k içtim yudum yudum
Bu dergahta da doydum
Doymayanlar utans?n_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
GÜlÜm
Yolculuk zor de?il,ayr?l?k ölüm
Gün geçer,ay geçer,biter bu zulüm
Hasret dert olsa da,tenim solsa da
Bu gönül,sevmekten b?km?yor gülüm

Dü?üme girer de güzel gamzeler
Bir tatl? tebessüm hasret tazeler
O yay gibi ka?lar,o elâ gözler
Akl?mdan,fikrimden ç?km?yor gülüm

Gönül sarmak ister,ellerim ermez
Bilmeyen k?nas?n,bilen hor görmez
?çim kan a?lar da,d???m s?r vermez
Gözya??m süzülüp akm?yor gülüm

Gurbette bülbüller dertli ötüyor
Ba??m buram buram sevda tütüyor
Öpüp koklamaya resmin yetiyor
Gözler ba?kas?na bakm?yor gülüm

Ad?n? söylerken susuz dudaklar
Cehennem gibidir sensiz uzaklar
Yeter ki,sesini duysun kulaklar
Sözün sitem olsa batm?yor gülüm

Çile al?n yaz?m,gurbet k?smetim
Hayallerim öksüz,dü?lerim yetim
Sönmez a?k alevim,dinmez hasretim
Hiçbir ate?,böyle yakm?yor gülüm


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
sevgi...
üzerine titremek denir mi ölesiye?
tan?ms?z kavram m? beynimizin ?ss?z ve gizemli sokaklar?nda?..
ya da en deh?etli ???klar? m? gönül bahçemin?...
mecnun bo? yere kendini harap etmemi? olsa gerek.
ya Leyla?
sadece bir tane mi sizce?
yok mudur herkesin bir Leyla's?.
yok mudur Leylalar?n Mecnun'u?...
sevgi de?il midir bizi ayakta tutan?
ve ölesiye sevmek de?il midir?...
gözbebeklerinde, yüre?imde ya?ad???m o büyük a?k? görmek...
hareketlerinde sevgiyi tan?mlamak ve ölesiye sevmek.
titremek üzerine adeta ve resmini öpüpte yatmak
ya?atmak her an beynimde hayalini sevgilinin ve de unutmayacas?na dalmak uykuya
rüyamda seni görmek istiyorum güzel k?z...
seni görmek_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 11. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız