Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 2. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Sonraki
ŞİİR DEFTERİ
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Yüceltmeden Sevmek
Hiç bir ?ey kimsenin de?il!
O güzelli?in sahibi sen de?il!
Yüre?imden lav ak?tan endam?na;
Boyun e?mek ak?l kâr? de?il!

Mecnunlar leylas?n? yüceltmeseydi;
Kaderlerine hiç ayr?l?k yaz?l?rm?yd?!
Böylesi k?ssalardan ibret al?nsayd?;
Sevenler sevdiklerinden mahrum kal?r m?yd?!

Bu ömür sahipsiz de?il!
Hiç bir kul nasipsiz de?il!
Haddimi a?amam ki;
Ya?ad?klar?m?z hesaps?z de?il!.._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seni suçlam?yorum asl?nda.
Elinde de?ildi beni sevmemek.
Olmay?nca kaderde kavu?mak,
Nas?l bakard? ki yosun gözlerin seviyormu? gibi.
Ayr?lmak zorundaydayd?k.sebep ister ben ister sen ol,
bitmeliydi i?te.
Ve bitti bir temmuz k?z?ll??nda.
Kanser nas?l kemiriyorsa bir bedeni,
öyle yok ediyordu birbirimize yabanc?l??m?z ili?kimizi.
Ne?terin en zorunlusuydu belki de,
kanayan yaram?za,
vurulmas? gereken.
Ve kesip att?n bütün can damarlar?m?,
so?uk ve bana yabanc? ellerinle.
Elbet sanc?lar çekecektim,
elbet kanayacakt?m,
ve elbet a?layacakt?m gidi?inin ard? s?ra.
ne kadar kolay unutulabilir ki damarlar?mda kan olmu?,
sen.Ve sevdan._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
A?k Ayr?l?r Bir Y?k?nt?yla
Art?k hiç dü?ünme beni
Ne bir söz ne de ba?ka bir ?ey
Unut gitsin tüm olanlar?
Ya?amad?k say bitimsiz ak?amlar?
Mutlu olmak güç art?k ikimize
Al???r?z bir tenin tenden çekili?ine
Bir a?k?n bir a?ktan vazgeçi?ine
Zaman akmaya mahkûm oysa
Akrep yelkovan çeli?kisi aram?zdaki
Yollar ak?p gider art?k, istemesem de
Aklan?r yeryüzü ilk ???kla apans?z
Olur tüm bunlar hatta duymadan
Ad?n? bile anmaz gidilen yerler
Hem sen hem ben telafisi zor
Unutulur sanc?yan ?iirler
Olur ve ayr?l?r a?k bir y?k?nt?yla._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Yara
?çimde bir ses aç??a ç?kmaz kederli,
Eskiden kalm?? bir yarad?r gençli?im.
Her yolu eskitmi? toz ba?lam?? tedirgin,
Yaramaz makam?ndan bitmi? bir ?ark? çalan,
Garip bir çocuktur yitirdi?im.

Solgun bir çiy tanesinde eriyen ç?plak ayaklar?m,
Ne zaman ç?kar kö?e ba??ndan kavgayla,
S?rt?m? yaslad???m boyas? dökük evler,
Misket oynad???m sütçü Haydar’?n o?lu,
Neydi onun ismi geçmi? kavilinden.
?çimde bir ses aç??a ç?kmaz kederli,
Eskiden kalm?? bir yarad?r gençli?im.
Her yolu eskitmi? toz ba?lam?? tedirgin,
Yaramaz makam?ndan bitmi? bir ?ark? çalan,
Garip bir çocuktur yitirdi?im.

Ölüm so?u?unda ilk kaybetti?im,
Gün görmemi? bir yüzdür babam.
Ve terkedilmi? gözya?lar?d?r y?llar?n geceye kaz?d???,
Ayr?lm?? sevdalardan bir onun hayalidir zihnimde,
Kumral beyaz tenine i?ledi?im,
Üç sat?rl?k bir ?iirdir kendime dinletti?im.
Hep bir kaç??t?r,kopu?tur
Bir ayr?l???n resmidir mesafeler.
Siper edip döndü?üm geçmi?imden taze bir yarad?r.

Kaz?d?kça topra??,
Ç?kan kara bir buluttur hasretler.
Bir kenara itip durdu?um,
Çözümsüz bir kümeyim.
O eski sokaklar?n yang?n?n? müjdeledi?im,
Bana k?rg?n,kamç?l? bir hayatt?r_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
De?i?en
sen bana daha az ac?r
beni daha çok severdin eskiden
y?ld?z dü?erdi
öpü?tü?ümüz taraçaya
yavru a?z? bir s?z?
b?rak?rd? di?lerin

ad?n? bilmedi?im
bir çiçe?e benzerdin
hani sularda açan
u?runa ölünesi
ak?am ak?am ay tozuna
bulan?rd? ellerin
çarp?nt? ku?lar?yd?
gö?sünde biryerlerin


bulutlar ertelese ya?murlar?n?
safi karanfil kokard? geceler
bir gözün sevinçten a?lard?
bir gözün üzünçten
hüznünde kol kola
mandolinli ö?renciler

?imdi en sevdi?im tablo
duvara dönük
me?er yanarken yürürmü? orman
me?er unutkan bir k?v?lc?m kal?rm??
talan h?z?yla geçen günlerden
sen bana daha az ac?r
beni daha çok severdin eskiden_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ac?lara Tutunmak
Ac? çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvas?z çal? ku?u
Bense kafeste kanarya

O dola?m?? daldan dala
Savurmu? yüre?ini
Ben bölmü?üm yüre?imi
Ba? kald?ran dizelere

Aramakm?? oysa sevmek
Özlemekmi? oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmi?
Dü?sel bir oyunca??

Yalanm?? hepsi yalan
Yalanm?? hepsi yalan
Sevmek diye bir ?ey varm??
Sevmek diye bir ?ey yokmu?

Ac? çektim günlerce
Ac? çektim susarak
?u k?sac?k konuklukta
Deprem karga?as?nda

Ya?ad?m birkaç bin y?l
Ac?lara tutunarak
Ac? cekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde

Ac?lardan arta kalan
??te bu bak??larm??
Bu?u diye gözlerimde
Gün bat?m? bulutlarm??

Yalanm?? hepsi yalan
Yalanm?? hepsi yalan
Sevmek diye bir ?ey varm??
Sevmek diye bir ?ey yokmu?_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Kafay? çekip vurmaksa duvarlara sevmek
Sabahlara bel ba?lamaksa beklemek
?t gibi titremekse ayazlarda özlemek
Dal?p ?raklara yüzeye ç?kamamaksa seni dü?lemek
Ate?e parmak basmaksa özlemek
Özlemedim hiç seni beklemedim ve sevmedim
Böyle biline
Ama hep dü?ledim seni
A?ksa ismi bunun a?kland?m ara s?ra
Bir k?z?n avuçlar?nda k?vranmaksa a?k
A?klanmad?m ben hiç
Ama yalan dü?lere att?m kendimi aras?ra
Kaç??lar?na g?c?kl?k olsun diye_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bu Ak?am
Gözlerin de?mesin gözlerime bu ak?am
Zulamda sevmelerin ac?s? varken
De?mesin gözlerin gözlerime
?stemem art?k
Uzak kentlerin ???lt?s?nda buldum
Gözlerinin par?lt?s?n?
Bende bu hasret ben de bu ayr?l?k ac?s? varken
De?mesin gözlerin gözlerime bu ak?am
?stemem dahas? yalan sevdalar?
Ne yoklu?una yama olur
Ne de yetim sevmelerime yar
Kimse ac?tamaz senin kadar
Hem kimse hayat limiti ölüme giderken
Sen kadar belirsiz kalamaz a?k?ma
Tan?ms?z yakla??mlar? da olamaz
Dedim ya istemem art?k ne seni
Ne de bir ba?kas?n?
Ben a?ka a????m ya da ac?ya
Varsan ac?maz içim
A?ksa ellerinde bo?ulur
De?mesin gözlerin gözlerime bu ak?am
Vuslata erteleyelim kavu?mam?z? bu ak?am_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seni Arad?m
Seni arad?m dört iklim
Yedi bölge
Köylerden, kasabalardan
Büyük?ehirlerden geçtim
Sabahlar? seher yeli
Ak?amlar? ya?mur yedim
Bu beyhude dönü?te
Çok kereler dü?tüm
Kanatt?m ovulmaz yaralar?m?
Sonra yaralar?ma tuz
Ci?erime tütün sard?m
Köy kahvehanelerinde dinlendim
Türkülerle demlendim, dertlendim
Nihayetinde yerde gökte ararken
Buldum seni kendimde_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
ÖlÜm Gibi
Bu ???ks?zl?k selinde
Hasrete çivi çakm?? güne?im
Feryat figan içinde
Dü?lerden sendeleni?im..
Seni dü?ünürken içleni?im
Yolda? ?imdi yaln?zl???ma
Ac? ama yine seni dü?lüyorum yine
?mgelere s??mayan bir ad?n
Aynalara z?t bir varl???n
Görünebilirli?inle ve hatta dokunabilirli?inle
Hiç ama hiç ba?da?mayan bir benli?inin
Kand?rmacas?n? tatt?rd?n bana
Hayatta bir kere ya?anabilecek
Bir ?ey olmal?s?n bana dair
T?pk? ölüm gibi......_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bitmi?tir
Bir sabah ac? ile ürperir ellerim
Onlarla girdi?im günahlar?
Son sat?rlar?ma sinmi? özlemlerle
S?rt?ma yükleyip giderim...
Yi?it bir avuntu bulmak gibi bir ?eydir,
Bulvarlara sinmi? viski kokular?n?
Gece ile soluklanmak...
Sonra uyan?r sarho?un sabah?
Tepe taklak olmakt?r a?lamak.
Ve bitmi?tir zaman
Bir omuzda? için girilen rüyalar
Bitmi?tir...
?lk duydu?um söz de?il
Bö?rüme inen sanc?n?n gururuydu
?niltilerim bitmi?tir...
Ya?murlu gecelerde ald???m sevdalar?m?
Utanmadan , yaln?zca yitirerek
Üst üste i?nelemek
Ve bu sevdalar? y?kacak davalar
Bitmi?tir...
Hiç kimse beyaz de?ildi belki
Lakin bunca karanl???n içinde
Topraktan f??k?ran can?n
Dudaklar?nda tebessüm provas?
Cesetleri saymakt? bir denklemde
Ve her ölümle yeniden do?an
Küçük k?z çocuklar?n?n
A?layarak ye?ermek gözbebeklerinde En ileri noktalara ad?m atmak
Bir fikir kaosunun içinde
Sonra tutulmak koyu ayr?l?klara
Henüz dökülmemi?tir bö?rüme ellerim
Çatlayan yar?m uykular?ma
Bir hüzün ????? gibi do?mu?tur
Ötelerden bir insan
Farkettirmeden , incitmeden
Yakalay?vermi?tir uçu?an
Gönül kelebeklerimi .
Ve vurulmu?tur kur?un
Ayr?l?k ayr?lm?? , ölüm ölmü?tür,
Son kez geldi?inde mavi tren
Bir ömür düdük sesinde gitmi?tir,
Ve bu a?a??l?k dram bitmi?tir...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gideceksin
Uyand???nda bir sabah dü?ünüp
Yine mi sen diye hayk?r?p
Eski foto?raflar?n? atacaks?n
Mazi ç?lg?nl???yla tela?lan?p
Yüzüne vuran ayr?l?k so?uklu?unu
Bir solukta üstünden atacaks?n
Ve bir ho?çakal bile demeden
Gideceksin
Senden bir on dakika bile alamam??ken
Uçurtmas? kopmu? çocuk tela??yla
Bulurum diye kendimi avutmu?um
?iir ?afa??nda yitirdi?im senleri
Yeni umutlarla yollar?na savruldu?um
Ve gül bak??l? kavgan?
Omuzlar?ma yüklemeden
Gideceksin
?imdi yollar?na serdi?im gençli?imi
Yeni umutlarla y?kacaks?n
Güle güle sevdi?im
Umut ad?na , çiçekler ad?na
Dallar?na ku?lar?n bile konmaya
Cesaret edemedi?i davam ad?na
Bir el uzatmadan umutlar?ma
Gideceksin
?lk hissetti?im do?makt? bak??lar?nda
Tomurcuk bir yürekte
Dar a?açlar?nda ve sehpalarda
Ça?? kelepçelemekti ipli?e
Sana olan duygular?m? kur?una dizmekti
Sonras? istasyonlard? , garlard?
Bir sonbahar rüyas?yd? belki
Lakin gözlerim bu yorgun gözlerim
Nas?lda ard?ndan bakakalacakt?
Veya buna nas?l dayanacakt?
Her ad?m?nda yan?nda oldu?umu
Hissedemesen de gideceksin.
Karanl?k sokaklardan bensiz
Ve sevgisiz , gideceksin
??te sisli bir terör ak?am?nda
Bir Allaha?smarlad?k bile demeden
Gideceksin
Ve beni terk etti?ini sen hiç bilmeyeceksin_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
http://resimlisiirler.atspace.com/resimli_siir/resimli_siirler60.jpg


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
http://resimlisiirler.atspace.com/resimli_siir/resimli_siirler101.jpg[url][/url]


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Biliyorum
Hortumlar çekiyor kendine beni
Direnmekse hayal kal?yor
B?rak diyor içimden bo?uk bir ses
B?rak kaybol diyor derinliklere
Bense korkmuyorum kaybolmaktan
Kaybolman?n kaybetmek oldu?unu biliyorum
Ç?rp?n??lar?n,ba??rmalar?n çaresiz kald???n?
Mant???nsa kayboldu?unu biliyorum.
Gündüzleri karanl?k ya?ayaca??m?,
Güne?i hiç görmeyece?imi biliyorum.
?ss?z ve her taraf? yaln?zl?k kokan adada
Ya?am?nsa anlam? olmayaca??n? biliyorum.
Biliyorum mart?lar?n uçmayaca??n?,çiçeklerin açmayaca??n?;
Gökyüzünde tek bir y?ld?z?n ç?kmayaca??n?
Biliyorum gözlerimin görse de görmeyece?ini.
Nefes alman?nsa sensiz anlams?zl???n?..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 2. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız